Monthly Archives: July 2014


Buổi Quy Tụ Lịch Sử của Các Thành Niên Trẻ Tuổi Độc Thân Việt Nam đã được tổ chức ở Phnom Penh

Ngày 1 tháng Bảy năm 2014 Bản Báo Cáo từ Phòng Tin Tức Campuchia Phnom Penh, Campuchia Buổi Quy Tụ Lịch Sử của Các Thành Niên Trẻ Tuổi Độc Thân Việt Nam đã được tổ chức ở Phnom Penh Chỉ cách đây mười tháng ngắn ngủi, Lê Hữu Vượng, một … Continue reading


Vietnamese YSA

July1, 2014 Cambodian Newsroom Report Phnom Penh, Cambodia Historic Gathering of Vietnamese Young Single Adults held in Phnom Penh A short ten months ago Le Huu Vuong, a Vietnamese Young Single Adult member, who grew up 120 miles North of Hanoi had just joined The Church of Jesus Christ of … Continue reading