Long Biên


Sunday Services:

Location: Nhà 251 Ngô Gia Tự
P. Đức Giang
Q. Long Biên
Hà Nội, Việt Nam
Bản đồ / Map
Website LDS Church in Vietnam Facebook Page
Time: 9:00am – 11:00am

Sunday Schedule
9:00 – 10:15 Sacrament Services Vietnamese and English
10:15 – 11:00 Gospel Doctrine
Sunday School
Primary
Nursery
Viet / Eng
Viet / Eng
Viet / Eng
Viet / Eng
11:15 – 12:00 Priesthood
Relief Society
Viet w/ English Translation